จังหวัดขอนแก่น และภาคธุรกิจ และประชาชน ร่วมตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารให้ผู้ประสบวิกฤติด้านรายได้ โครงการ“ปันกันอิ่ม สู้โควิด- 19 จังหวัดขอนแก่น”

26 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 273

จังหวัดขอนแก่น และภาคธุรกิจ และประชาชน ร่วมตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารให้ผู้ประสบวิกฤติด้านรายได้ โครงการ“ปันกันอิ่ม สู้โควิด- 19 จังหวัดขอนแก่น”

            นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงพลังความสามัคคี จัดตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายและแบ่งปันอาหาร ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “ปันกันอิ่ม สู้โควิด- 19 จังหวัดขอนแก่น”

            ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “ปันกันอิ่ม สู้โควิด- 19 จังหวัดขอนแก่น” โดยมีหลักการปฏิบัติ คือ ขณะนี้ประชาชนบางส่วนได้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งภาครัฐจะต้องดูแลครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับกระทบด้านเศรษฐกิจ อยู่ในสภาวะว่างงาน ขาดรายได้ จากการถูกเลิกจ้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤต ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไปได้ 

            ในการดำเนินการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ทุกอำเภอทั้ง 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ได้ประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ที่มีความประสงค์ และสามารถให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คนในสังคมในจังหวัดขอนแก่น ขณะนี้หลายอำเภอได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับไมตรีจิตจากผู้ที่มีความประสงค์ในการร่วมแบ่งปันทุนทรัพย์และสิ่งของต่างๆ ให้กับผู้ที่กำลังประสบวิกฤตด้านรายได้ เพื่อให้มีกำลังกาย กำลังใจในการต่อสู้ เพื่อผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปได้

            สำหรับในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ทางเทศบาลนครขอนแก่น จะได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปให้คำแนะนำในการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยกับผู้บริโภค โดยสถานีรถไฟขอนแก่น ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการเป็นจุดแจกจ่ายอาหาร เพื่อให้ประชาชนสามารถนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้ฟรี ประการสำคัญคือ ทางจังหวัดได้ให้คำแนะนำในเรื่องภาชนะใส่อาหารต้องไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลด เลี่ยง การใช้พลาสติก โฟม เป็นสำคัญ หรือให้ประชาชนสามารถนำภาชนะส่วนตัวมารับอาหารกลับไปรับประทานเองได้ โดยมอบหมายให้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้กระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบความสุข ให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ในจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น