สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวล ให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด

26 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 587

        วันนี้ 25 มีนาคม 2563 เวลา 16.40 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงนำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ  เพื่อให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในสมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดให้สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด อันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชน  โดยองค์การอนามัยโลกได้รายงานการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการพบผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสดังกล่าวในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย และได้ประกาศการแพร่ระบาดของโรคไวรัสนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

        ทั้งนี้ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตร มาเจริญพระพุทธมนต์ กำหนดดำเนินการในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัดนำร่อง ดังนี้ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประกอบด้วย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดยานนาวา และวัดประยุรวงศาวาส ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย เขตปกครองหนเหนือ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่  เขตปกครองหนตะวันออก วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา  เขตปกครองหนใต้ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร หลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน ณ วัดนั้นๆ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ การจัดที่นั่งของพระสงฆ์และสามเณร ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือต้องนั่งห่างกันประมาณ 1 เมตร

        สำหรับ "บทรตนสูตร" เป็นพระสูตรที่พระอานนทเถระเรียนจากพระพุทธองค์โดยตรง เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ ที่เกิดกับชาวกรุงเวสาลี พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระเถระอ้างคุณของพระรัตนะ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทำสัจกิริยา ให้เกิดเป็นอานุภาพขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลาย

        เนื้อความรตนสูตรท่อนแรก เริ่มต้นด้วยการแนะนำให้เหล่าภูตทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญกุศลที่หมู่มนุษย์อุทิศให้และเมื่ออนุโมทนาแล้ว ขอให้เกิดความเมตตา ทำการรักษามนุษย์ทั้งหลาย เนื้อความท่อนต่อมา เป็นการอ้างคุณพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจา ให้เกิดความสวัสดี ส่วนท่อนสุดท้าย เป็นคำกล่าวของท้าวสักกะที่ผูกขึ้นเป็นคาถาพรรณนา คุณพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจาให้เกิดความสวัสดี ภายหลังได้กลายเป็นแบบอย่างในการทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับพระสงฆ์สาวกต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งที่มีการทำน้ำพระพุทธมนต์จะต้องสวดรตนสูตร

        ด้วยอานุภาพแห่งรตนสูตรนี้ แม้กรุงเวสาลีจะเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมาก ชากศพถูกทิ้งเกลื่อนนคร ภูตผีปีศาจทำอันตรายแก่หมู่มนุษย์ โรคระบาดเกิดขึ้นแพร่กระจายไปทั่ว ผู้คนล้มตายเหลือที่จะนับได้ เมื่อพระพุทธองค์ มีพระดำรัสสั่งให้พระอานนทเถระสวดรตนสูตร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ภัยพิบัติร้ายแรงเช่นนี้ ก็ยังระงับลงได้อย่างฉับพลัน ซึ่งจุดประสงค์ของการสวดรตนสูตร ก็เพื่อเป็นการขจัดภัยทั้ง 3 ประการ ตามที่ปรากฏในพระสูตร คือ ข้าวยากหมากแพง (ทุพภิกขะภัย) ภูตผีปีศาจ ทำอันตราย (อะมะนุสสะภัย) และโรคภัยไข้เจ็บ (โรคะภัย) ให้อันตรธานไป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว