สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 ตำแหน่ง

24 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 366

สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 ตำแหน่ง

          นายประเทือง ขันทอง ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่า ตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน ตอบแทนเป็นรายวันวันละ 300 บาท ปฏิบัติงานทางการเงินซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการเงินการเงิน ประมาณการบัญชีทั่วไปของสหกรณ์ ศึกษาวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชีการวิเคราะห์งบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแ ละงานธุรการสารบรรณจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียน และหนังสือต่าง ๆ

          คุณสมบัติทั่วไป เป็นเพศหญิง มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปในสาขางานการบัญชี มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word , Excel Power Point และโปรแกรมอื่น ๆ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด สอบคัดเลือกวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบ ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด รายงานตัวและทำสัญญาจ้างการรายงานตัวรายงานตัว ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด หากไม่มารายงานตามวันเวลาที่กำหนดสหกรณ์ฯ จะเรียกให้ผู้สอบได้ในลำดับถัดไปแทน

          ทั้งนี้ หากท่านมีข้องสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 87/334 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร/โทรสาร 0-7725-5777 หรือที่ E-mail : naksahakorn urtahotmail. com


#สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด #เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 ตำแหน่ง #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี