สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางกัณหา โชติกเสถียร

22 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 307

        วันนี้ 21 มีนาคม 2563 เวลา 17.42 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นางกัณหา โชติกเสถียร ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 สิริอายุ 95 ปี

        นางกัณหา โชติกเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2467 บิดา และมารดา คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และหม่อมปรุง (สกุลเดิม สาลักษณ์)

        เริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนสตรีจุลนาค ต่อมาเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนสุนันทา และจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี 

        นางกัณหา เป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือสังคม ในด้านการศึกษา โดยให้การอุปถัมภ์ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน จนจบระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการดำเนินรอยตามเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ผู้เป็นบิดา ซึ่งมีคุณูปการในการวางรากฐานศึกษาของไทย

        ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายโสตถิ์ โชติกเสถียร มีบุตร-ธิดา 5 คน โดยเป็นผู้อบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาอย่างใกล้ชิด ให้ประพฤติตนเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และช่วยเหลือสังคม


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว