สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

18 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 668

        วันนี้ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.04 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังเรือนจำกลางสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ , ผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปรม , ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง และผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อมอบให้ผู้ต้องขังได้ใช้ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง และพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 คัน

        จากนั้น ทรงเปิด "มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข" สำหรับเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้เข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองและเมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้มีสุขภาพที่ดีเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

        เรือนจำกลางสมุทรปราการ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง รวมจำนวน 7,857 คน โดยมีความหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จึงส่งผลให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย ซึ่งในจำนวนนั้นมีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จำนวน 354 คน

        จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำให้ผู้ต้องขัง ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง อาทิ การลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลทางระบบออนไลน์ให้กับผู้ต้องขัง  โรงพยาบาลบางบ่อเข้าไปตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับผู้ต้องขังทั้งทางด้านทันตกรรมและโรคเกี่ยวกับดวงตา  มีศูนย์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่  มีงานอนามัยแม่และเด็ก  และการส่งเสริมป้องกันโรค HIV จนเกิดเป็นโมเดลพัฒนาคุณภาพชีวิต "ผู้ต้องขัง" สุขภาพดี ทำให้เรือนจำกลางสมุทรปราการ ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรภาคีระหว่างประเทศ สำหรับแขกรัฐบาลที่ให้ความสนใจจาก 26 ประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

        นอกจากนี้ มีการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ หรือ อสรจ. เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพและคัดกรองผู้ต้องขังที่ป่วยอีกด้วย


        เวลา 14.41 น. เสด็จไปยังโรงพยาบาลบางบ่อ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางสมุทรปราการ ทำงานเชิงรุกและเชิงป้องกันในการรับมือกับจำนวนผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากได้เป็นอย่างดี มีการแบ่งพื้นที่ในโรงพยาบาลให้เป็นพื้นที่สำหรับการดูแลผู้ต้องขังที่ต้องมาพักรักษาตัว ซึ่งส่วนมากป่วยด้วยโรคติดเชื้อ HIV ที่มีภาวะแทรกซ้อน รองลงมาคือโรคปอดอักเสบ ทั้งมีเรือนทัณฑ์ปันสุข ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2562 เพื่อปรับปรุงห้องแยกผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ให้ได้มาตรฐานการรักษาและมาตรฐานการควบคุมดูแลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ รองรับผู้ป่วยชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้สูงสุด 8 คน

        โอกาสนี้ พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังซึ่งป่วยด้วยโรคติดเชื้อในกระดูก  โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  และโรคกรวยไตอักเสบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างความปลาบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้

        จากการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จนถึงปัจจุบัน พบว่าเรือนจำและโรงพยาบาลมีการพัฒนางานในระบบของตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ร่วมมือกัน ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในการทำงานแวดวงสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมด้วย

        นอกจากนี้ โรงพยาบาลบางบ่อ ยังมีคลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2538 เพื่อให้บริการตั้งแต่การตรวจหาเชื้อ HIV การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การรักษา และการให้ยาต้านไวรัส HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ แก่ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง ตาม "โครงการ เพร็พ พระองค์โสมฯ" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการแล้วกว่า 800 คน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว