สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

17 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 513

        วันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลา 14.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังทัณฑสถานหญิงธนบุรี เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี และแก่ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง  ทั้งได้พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ผู้อำนวยการเรือนจำทั้ง 2 แห่งด้วย เพื่อมอบให้ผู้ต้องขังได้ใช้ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง

        จากนั้น ทรงเปิด "มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข" ที่มีเป้าหมายขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้เข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายและใจด้วยตนเอง อันจะทำให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและเมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้มีสุขภาพที่ดีเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

        โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดขึ้นจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทั้งสองพระองค์ใส่พระราชหฤทัยในทุกข์สุขของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกัน โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการฯ ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อันเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินโครงการและในเป้าหมายโครงการฯ จะพระราชทานเครื่องมือแพทย์และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรือนจำ 25 แห่ง และพระราชทานรถเอกซเรย์ให้กับโรงพยาบาลเขต จำนวน 12 แห่ง กิจกรรมในโครงการฯ มีหลายกิจกรรม อาทิ การพระราชทานเครื่องมือแพทย์และการอบรมอาสาสมัครสาธารณะสุขในเรือนจำ หรือ อสรจ. สำหรับ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง 1,166 คน โดยมีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จำนวน 154 คน

        ทั้งนี้ เนื่องจากทัณฑสถานหญิงธนบุรี อยู่ติดคลองบางบอนและมีการทำเกษตรด้านข้างเรือนจำ จึงได้นำแนวทางของจิตอาสาเข้าไปให้ผู้ต้องขังหญิงได้ทำกิจกรรมรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ทำให้ผู้ต้องขังมีจิตสำนึกคำนึงถึงประโยน์ส่วนรวมเพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีให้ติดตัวไปและเมื่อพ้นจากเรือนจำจะได้เป็นพลเมืองที่ดีและต่อยอดเรื่องจิตสาธารณะ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว