ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562

17 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 620

        วันนี้ 15 มีนาคม 2563 เวลา 18.50 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 ซึ่งประกอบด้วย พระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 รูป มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 49 คน มีผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ รวมจำนวน 1,417 คน

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นสถาบันศึกษาเอกชน ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน เมื่อปีพุทธศักราช 2547 นอกจากจัดการเรียนการสอนในจังหวัดศรีสะเกษแล้ว ยังมีวิทยาเขตหรือศูนย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

        โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "เป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านคุณภาพมนุษย์และสังคม การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากวิชาความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีก็คือวินัย วินัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลมีระเบียบแบบแผนที่ดีทั้งกายและใจ พร้อมสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและความเจริญได้ ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคคลผู้มีความรู้ มีวินัย จึงเป็นผู้ที่สามารถนำพาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความเจริญและความมั่นคงอันวัฒนาถาวรต่อไปได้"


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว