สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

17 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 505

        วันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลา 9.48 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

        ในการนี้ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ซึ่งได้ทำการซ่อมแซมอาคารเรียนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทาน ก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านถ้ำเวียงแก ตำบลไร่นาหลวง อำเภอสองแคว นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากนี้ มีนิทรรศการภารกิจของสมาคมพยาบาลไทยและประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพื้นที่

        โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 66 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2506 ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์และสมาคมพยาบาลไทยร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น เมื่อปี 2514 จึงได้พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูและบุคลากร 36 คน นักเรียน 499 คน

        โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เนื่องจากนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทั้งหมด โรงเรียนจึงเน้นให้ทุกคนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ในการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศทุกด้านและ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ

        ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานจากการปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การปักผ้าม้ง  การทำพานพุ่ม จากใบตอง การวาดภาพศิลปะบนแผ่นไม้ และการทำไม้กวาดดอกหญ้า เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าจากวัสดุ สิ่งของที่มีในชุมชน ผลิตเพื่อใช้เองและสามารถหารายได้ระหว่างเรียน

        ด้านการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้เข้าไปดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 10 ครอบคลุมพื้นที่บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ 1 และบ้านผาหมี หมู่ 10 ในการจัดระเบียบชุมชนและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ปัจจุบันมีป่าไม้เพิ่มมากขึ้น ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านไม่บุกรุกพื้นที่ป่าและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

        สำหรับกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP (ไออีพี) เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและมีพัฒนาการร่วมกับผู้อื่น

        โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 65 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ


        เวลา 14.17 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมนิโครธาราม อำเภอท่าวังผา ทรงเปิดอาคารสิริรัตนธรรม ที่สร้างเป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ได้รับพระราชทานงบประมาณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นสถานศึกษาของสามเณรนักเรียน และปรับใช้เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดอุทกภัยของชุมชน หลังจากอาคารหลังเดิมที่เป็นอาคารชั้นเดียวประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี โดยสร้างแล้วเสร็จและใช้จัดการเรียนการสอนเมื่อปี 2560 ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อว่าอาคารสิริรัตนธรรม หมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งคุณความดีอันประเสริฐและเป็นมงคล

        โรงเรียนฯ นี้ ปัจจุบันมีพระครูอนุกูลนันทกิจ เป็นผู้อำนวยการ มีครูบรรพชิต 5 รูป  ครูฆราวาส 10 คน มีสามเณรนักเรียน รวม 111 รูป ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง นอกนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทพวน ไทยกลาง ไทลื้อ ม้ง ขมุ และลัวะ

        โรงเรียนฯ ดำเนินโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ทำให้มีการพัฒนาด้านวิชาการโดยปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับผู้เรียน ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลการเรียน ด้านนักธรรมบาลี เช่น โครงการอาศรมสามเณร เน้นให้เป็นคนดี เป็นคนเก่งพึ่งตนเองได้ เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ เป็นผู้มีความสุข ส่งเสริมให้เกิดศาสนทายาท 1 วัด 1 ศาสนทายาท  โครงการนักธรรมดาวทอง ที่จะสร้างแรงจูงใจให้สามเณรสามารถแนะนำหลักธรรมคำสอนให้พุทธศาสนิกชนที่ไปทำบุญ ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตได้ ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย  ทางโรงเรียน จัดถวายภัตตาหารเพลและภัตตาหารเสริมนมแก่สามเณรนักเรียน โดยมีครูอนามัยดูแลแม่ครัวให้ประกอบภัตตาหารตามหลักโภชนาการ ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสมณะสารูปอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้สามเณรนักเรียนมีภาวะอ้วนลดลง มีส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ที่มีโรงเรียน 15 โรง  ค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาบาลี วิชาธรรม ปีการศึกษา 2562 สูงกว่า 2561 ส่วนวิชาพุทธประวัติและวิชาวินัย ปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่า 2561 ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้แก่สามเณรนักเรียน

        จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมนิโครธาราม ที่จะนำระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV และ DLIT) มาเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของสามเณรนักเรียน ซึ่งจะจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น

        ด้านการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ สามเณรได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การผลิตแหนมเห็ดโคนน้อยด้วยหัวเชื้อบริสุทธิ์เสริมด้วยโปรไบโอติก เป็นการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้า สามเณรจะได้สูตรผลิตแหนมเห็ดโคนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มมูลค่าเห็ดโคนและยังต่อยอดถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนได้

        นอกจากนี้ มีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางอาชีพการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชาติ เช่น งานศิลปะ งานต้องตุงพื้นเมืองและทิชชู่ลายตุง ที่ใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่างๆ และเป็นของที่ระลึก อีกทั้งมีกิจกรรมเรียนรู้ศาสนพิธีท้องถิ่น เพื่อให้สามเณรเรียนรู้และฝึกฝนการเทศน์ธรรมชาดก การเทศน์ธรรมมหาชาติ เพื่อให้สามเณรนักเรียนปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นใจ และสนับสนุนให้สามเณรนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ได้รับการพัฒนาเป็นนักพูด นักปาฐกถา ซึ่งมีภาคเอกชนสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะการเทศน์และค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม    

        โรงเรียนยังได้ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์สามเณรนักเรียน ที่ให้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ทั้งกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยการช่วยตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์


        เวลา 15.27 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงสีข้าวพระราชทาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2552 ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับจัดตั้งเป็นโครงการกองทุนข้าวพระราชทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวและเป็นกองทุนข้าวสำรองสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคต โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เข้าไปช่วยบริหารจัดการโรงสีข้าว ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมในรูปการบริหารและวิธีการแบบสหกรณ์ พร้อมทั้งนำหน่วยงานต่างๆ เข้าไปสนับสนุนด้านการอบรมให้ความรู้การผลิตข้าวปลอดภัย การสีข้าวให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการและการพัฒนาระบบการผลิตโรงสีข้าวให้ได้มาตรฐาน

        สำหรับ โรงสีข้าวพระราชทาน สามารถสีข้าวได้ 6 ตันต่อวัน โดยนำข้าวที่ได้จากเกษตรกร มาผ่านกระบวนการของเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชนพระราชทาน แบบ CP-R 1000 (ซีพีอาร์ หนึ่งพัน) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรการผลิตที่ดี หรือ GMP โดยรับซื้อข้าวจากสมาชิกเป็นหลักและคิดค่าบริการสีข้าวในอัตราที่ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป ส่วนของแกลบที่ได้จากการสีข้าว  โรงสีข้าวจะนำไปจำหน่ายให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนี่ง ปัจจุบัน มีเกษตรกรเป็นสมาชิกในโครงการกว่า 1,200 คน ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพันธุ์ข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี อาทิ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมทับทิมชุมแพ ข้าวก่ำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมมะลิ จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภค จึงเพิ่มการผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้า "ข้าวน่าน" โดยเน้นจำหน่ายให้แก่ตลาดภายในพื้นที่ โรงพยาบาล โรงเรียนและหน่วยทหาร รวมถึงแปรรูปเป็นข้าวกล้อง วางจำหน่ายที่ร้านเลมอนฟาร์มและร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        นอกจากนี้ ภายในโรงสีข้าว ยังมีศูนย์การเรียนรู้บ้านจำลองชนเผ่าไทลื้อ ซึ่งเปิดให้บริการกาแฟ ของร้านกาแฟสดภูพยัคฆ์ สาขาโรงสีข้าวพระราชทาน เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ ภายใต้ตราสินค้า "รักษ์หวายและไผ่น่าน" เช่น เก้าอี้หวาย โต๊ะหวาย รวมถึงสินค้าของชุมชน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว