สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562

15 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 275

        วันนี้ 14 มีนาคม 2563 เวลา 17.34 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 243 คน ครูจำนวน 16 คน

        ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่ครูที่มีความวิริยะอุตสาหะ พระราชทานทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี 

        แล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัวเป็นนักเรียน จำนวน 39 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสสำเร็จการศึกษา จำนวน 32 คน สำหรับการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ "ความรู้ดี มีคุณธรรม" จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักเรียนดีมีคุณธรรม" เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง

        ในส่วนของการพัฒนานักเรียน ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนจิตรลดา ส่งวิทยากรไปให้ความรู้ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งนักศึกษาไปจัดค่ายคณิตศาสตร์และจัดอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ การสร้างภาวะผู้นำและการส่งเสริมความรู้ด้าน IT เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคต ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการอ่าน เขียน คิด และวิเคราะห์ มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก จนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด

        นอกจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียน ทำกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การแสดงโขนใหม่ชัยพิทยพัฒน์ฯ เรื่องรามเกียรติ์ โดยในวันนี้เสนอตอนมัยราพณ์สะกดทัพ การปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงดินของแต่ละห้อง แล้วนำผลผลิตมาประกอบอาหาร ส่งเสริมรับประทานผัก และการจัดการเรียนรู้ต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ "บ้านของพ่อ" โดยนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการทำน้ำดื่มปลอดเชื้อโรค เพื่อใช้บริโภคในโรงเรียน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว