รองนายกรัฐมนตรี ติดตามขับเคลื่อนพัฒนาการกีฬา มุ่งแผนยุทธศาสตร์ กำชับการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งสนับสนุนสมาคมกีฬา

09 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 1501

รองนายกรัฐมนตรี ติดตามขับเคลื่อนพัฒนาการกีฬา มุ่งแผนยุทธศาสตร์ กำชับการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งสนับสนุนสมาคมกีฬา


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุม ได้รับทราบมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 82 สมาคม รวมเป็นเงิน 112,126,381 บาท โดยกำหนดการเบิกจ่ายเป็น 2 ระยะ เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมมีประสิทธิภาพและมีสภาพคล่อง ได้แก่ ระยะที่ 1 เมื่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นชอบแล้วให้เบิกจ่ายร้อยละ 50 และระยะที่ 2 เมื่อสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว 

คณะกรรมการฯ รับทราบการกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาที่สำคัญภายในประเทศหลายรายการเนื่องจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบข้อเสนองบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสนอต่อสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสากิจ

พลเอก ประวิตร ยังกำชับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กำกับดูแล เร่งรัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแก่สมาคมกีฬาฯ ให้รวดเร็ว ครบถ้วน รวมถึงจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประสิทธิภาพและผลงานที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสนับสนุนบุคลากรกีฬา ผู้เชี่ยวชาญและตัวนักกีฬาเป็นหลัก ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง พร้อมย้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย ใช้มาตรการอย่างเหมาะสมในการขอให้สมาคม-นักกีฬา ร่วมมือยับยั้ง ป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย