สทป. และ ม.อ. ร่วมจุดประกายความคิด-สร้างนักวิทย์รุ่นใหม่ ในค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9

09 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 2693

          สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักวิจัยในอนาคต ที่มุ่งหวังส่งเสริมความรู้ของเยาวชน จุดประกายความคิดเยาวชนในการใฝ่หาความรู้ ค้นคว้า และต่อยอดความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจรวดประดิษฐ์ เพื่อเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่สังคม นอกจากนั้น ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอกย้ำบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทป. และ ม.อ. ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม

          กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ เริ่มขึ้นในปี 2555 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 9 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ สทป. จัดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยใช้จรวดประดิษฐ์ ดินขับเชื้อเพลิงแข็ง ที่ใช้น้ำตาลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคใต้ ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทยาศาสตร์ ชาย หญิง จำนวนรวม 52 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ โดยการจัดอบรมความรู้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน หลังจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้จากการอบรม และได้ประดิษฐ์จรวดแล้วนั้น จะนำจรวดประดิษฐ์มายิงทดสอบขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อแข่งขันชิงรางวัลในพิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

          พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการ สทป. กล่าวว่า กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ สทป. ได้ให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน เป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ นักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยเพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่กิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์มุ่งหวัง และเป็นการตอกย้ำบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทป. ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานพร้อมกับการเผยแพร่ และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม ด้วยบุคลากรของ สทป. ที่สั่งสมองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของจากโครงการวิจัยพัฒนาจรวดหลายลำกล้องให้แก่เหล่าทัพ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สทป. และ ม.อ. ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดย ม.อ. ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ณ เขตพื้นที่ภาคใต้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สทป. สนับสนุนความรู้ด้านการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการประดิษฐ์จรวดทั้งหมด ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร และสถานที่ในการจัดกิจกรรม โดยมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านจรวดให้กับเยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวด ส่งเสริมให้เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม สร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับเยาวชนและประเทศ ให้มีโอกาสได้เสริมสร้างความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต

          พลอากาศตรี เจษฎา คีรีรัฐนิคม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดของประเทศไทย กล่าวสรุป ผลการยิงทดสอบจรวดประดิษฐ์ ด้วยการประลองประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานของทุกทีมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เชื่อมั่นว่ากิจกรรมค่ายจรวด ในปีนี้ ที่ สทป. ตั้งใจจัดให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ สร้างศักยภาพใหม่ให้แก่เยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่มีความสามารถ และมีคุณค่าต่อประเทศ

          

#สทป. #ม.สงขลานครินทร์ #จุดประกายความคิด-สร้างนักวิทย์รุ่นใหม่ #ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา