คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมประชุมรับฟังแผนงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

07 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 124

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับฟังแผนงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในพื้นที่

          ที่ห้องรวงข้าว โรงแรมสมายด์ล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังแผนงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมใ นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมากเข้าร่วม

          ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า เชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา มีวัฒนธรรมอันที่โดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะด้านประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ในความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ สภาพแวดล้อม และการส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

          ในการประชุมได้มีประเด็นการพิจารณาและปรึกษาหารือ ในเรื่องของการจัดสร้างพุทธมณฑล ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ การเสนอเรื่องข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ การเสนอเรื่องก่อสร้างข่วงวัฒนธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการขอใช้อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเดิม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการเวียงกุมกามนครโบราณใต้พิภพ โดยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และผู้แทนของกรมศิลปากร ตลอดจนการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องวันพญาวัน โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

          โดยอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณา สืบสวน การดำเนินการ การรับเรื่องร้องทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีเป้าหมายเดินทางไปครบทุกภาค รับฟังปัญหาและอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป#คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม #สภาผู้แทนราษฎร #ประชุมรับฟังแผนงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา #จังหวัดเชียงใหม่ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่