เริ่มแล้ว ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 สทป. ร่วมกับ ม.อ. มุ่งสร้างนักวิทย์ฯ จรวดรุ่นใหม่

06 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 2641

          สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 6 มีนาคม 2563 กิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะความรู้ด้านจรวด ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้ด้านจรวดได้เผยแพร่สู่สังคมให้เป็นประโยชน์ และเกิดการพัฒนากว้างขึ้น

          สำหรับปีนี้ เป็นปีแรกที่จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2563 และในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคใต้ ได้ร่วมมือกับ สทป. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมุ่งหวังให้เยาวชนในภาคใต้ รวมถึงเยาวชนที่สนใจทั้งประเทศ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่

          กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ที่ผ่านมา สามารถสร้างความรู้ ความสนใจด้านจรวดในหมู่เยาวชนจำนวนมาก เพื่อตอบสนองเป้าหมายการส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ และการพัฒนาจรวดประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานที่เป็นประโยชน์กว้างขึ้น โดยปีนี้ ใช้จรวดประดิษฐ์ดิน ขับเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้น้ำตาลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคใต้ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้ และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจรวด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สทป. ในเรื่องความรู้ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจรวด ความรู้เคมีที่เกี่ยวข้องกับจรวด ดินขับ และสารเคมี ปฏิบัติการเคมี หลักการออกแบบจรวด และการสร้างจรวด การแนะนำอุปกรณ์ การออกแบบจรวดประดิษฐ์ และปฏิบัติการออกแบบจรวดประดิษฐ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สทป. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งจะมีการทดสอบผลงานจรวดประดิษฐ์ และมอบรางวัลแด่ผู้ชนะ ในพิธีปิดกิจกรรมวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อีกด้วย

          พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการ สทป. กล่าวว่า สทป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เรื่องของจรวด ทั้งเรื่องของการออกแบบ เรื่องของทางอากาศจุลศาสตร์ เรื่องของปฏิกิริยาทางเคมีของสารเคมีที่ใช้จุดจรวด และนอกจากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจรวดแล้ว ยังสามารถเรียนรู้เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วย อาทิ เทคโนโลยีดาวเทียม ซึ่งแท้จริงแล้วเทคโนโลยีเรื่องจรวด และดาวเทียมจะเป็นสิ่งที่ต่างกันมาก แต่มันไปด้วยกันได้ เพราะว่าเอาจรวดเป็นตัวนำที่จะพาสิ่งต่าง ๆ ขึ้นไปในอากาศ และขึ้นไปได้สูง เป็นต้น เพราะฉะนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่าง เพื่อต่อยอดความคิดที่จะทำให้งาน หรือการเรียนของประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่ากิจกรรมค่ายตลอด 4 วัน 3 คืน เป็นโอกาสการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ดีของเยาวชน ที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ส่งผลให้เกิดแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคต และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกด้วย

          รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ กล่าวว่า เทคโนโลยีเรื่องจรวด เป็นเทคโนโลยีที่นำสมัย และล้ำสมัย ซึ่งไม่ใช่ทุกประเทศที่จะสามารถที่จะทำได้ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ถือเป็นกิจกรรมที่สมควรสนับสนุน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ สทป. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 52 คน เป็นนักเรียนจากโรงเรียนในภาคใต้ กว่า 40 คน และเป็นนักเรียนจากจังหวัดสระสระบุรี อีกส่วนหนึ่ง จึงอยากให้นักเรียนทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้พัฒนาความรู้ของตัวเองอย่างเต็มที่ และเมื่อได้รับประสบการณ์แล้ว ก็อาจจะมีแรงบันดาลใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง และพัฒนาตนเองไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านจรวด หรือเป็นวิศวกรด้านจรวด ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ ต่อไปในอนาคต

          ทั้งนี้ ในช่วงของการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 6-9 มีนาคม 2563 ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ สทป. ในนามเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม ได้เล็งเห็น และตระหนักถึงความปลอดภัยสุขภาพของผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งได้มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ หรือไม่ให้เกิดการติดเชื้อใด ๆ ขึ้นภายในงาน โดยเตรียมทีมพยาบาลที่มาช่วยดูแล มีการวัดไข้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และใช้แอลกอฮอล์ฉีด และทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ทุกคน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และทุกวันตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม จึงขอให้ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานเข้ามาร่วมโครงการ มั่นใจว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และทาง สทป. จะดูแลเรื่องของมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเต็มที่ และเต็มกำลัง

          นางอริศรา เพ็ญกิตติ ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า ในนามของคณะทำงานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ที่เห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจรวด เสริมสร้างความสนใจในการวิจัยค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรุ่นใหม่สู่สังคม


#ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 #สทป. #ม.อ. #นักวิทย์ฯ จรวดรุ่นใหม่ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา