สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดินหน้ากระจายความรู้ ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) อย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สร้างความเข้าใจภาคประชาชน ชูสมาร์ทกริด ช่วยยกระดับระบบไฟฟ้าไทย สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในอนาคต

04 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 1723

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดินหน้ากระจายความรู้ ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) อย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สร้างความเข้าใจภาคประชาชน ชูสมาร์ทกริด ช่วยยกระดับระบบไฟฟ้าไทย สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในอนาคต

          นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนความรู้ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ของประเทศสู่ภาคประชาชน ที่ สนพ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นแผนพัฒนาฯ ระยะสั้นใน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาโครงการนำร่อง พร้อมกับสร้างความรู้ ความเข้าใจของระบบสมาร์ทกริด ต่อภาคประชาชน โดยจัดให้มีการกระจายความรู้ ความเข้าใจอย่างครอบคลุม เข้าถึงทั่วทั้งประเทศ

          สำหรับวันนี้ (4 มี.ค. 63) การสัมมนา สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สนพ. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าใหม่ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการการใช้พลังงาน ทั้งในระดับประเทศ และมีความใกล้ตัวกับประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานไฟฟ้าของประเทศ ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ในการจัดทำโครงการนำร่องพัฒนาระบบสมาร์ทกริด ควบคู่ไปกับกระจายความรู้ ความเข้าใจในภาคประชาชนอย่างเข้าถึงครอบคลุมทั่วประเทศ โดยหวังว่าประชาชนจะได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะมาเป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต

          ทั้งนี้ สนพ. ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดว่าจะยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และการยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP) ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย ที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2558-2579)

          อนึ่ง การจัดสัมมนา สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ สนพ. เร่งเดินหน้าให้ความรู้ประชาชนทั่วประเทศ เริ่มจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี กระจายสู่ 5 ภาคทั่วประเทศ อาทิ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และในวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น และเกิดความเข้าใจนำไปสู่การเตรียมตัว เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด #จังหวัดภูเก็ต #สร้างความเข้าใจภาคประชาชน #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณรงค์ศักดิ์ แสงสีดำ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต