การต่อใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างด้าว

17 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 228

    ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดความต้องการด้านแรงงานเพิ่มขึ้น แรงงานต่างด้าวจึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถมาทดแทนได้ ในขณะที่งานบางตําแหน่งแรงงานไทยไม่ทําหรือต้องจ่ายค่าแรงที่สูงและมีเงื่อนไขการทํางาน ซึ่งรวมทั้งงานประเภท 3D คือกลุ่มงานที่ยาก (Difficult) อันตราย (Dangerous) และสกปรก (Dirty) อาทิ ตําแหน่ง ประมงทะเล เกษตรกร ผู้ช่วยแม่บ้าน ก่อสร้าง และในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท แรงงานต่างด้าวจึงเป็นส่วนสําคัญ ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ เช่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น ดังนั้น การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงถือเป็นนโยบายสำคัญของภาครัฐ นายจ้างและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งขณะนี้ อยู่ในช่วงการยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ที่มีใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขอให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรีบไปดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

    1. นายจ้างยื่นความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ในท้องที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่หรือในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้างหรือสถานประกอบการตั้งอยู่ 

    2. นำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ณ สถานพยาบาลตามใบอนุญาตให้ทำงาน 

    3. คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

    4. คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามท้องที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่หรือในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้างหรือสถานประกอบการตั้งอยู่ 

    5. แรงงานต่างด้าวปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

    ขอให้นายจ้างหรือสถานประกอบการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าว หากพบว่าข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน เช่น มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่หรือเพิ่งเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ดำเนินการภายใน 15 วัน และหากประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ต้องดำเนินการนำตามระบบ MOU โดยดำเนินการได้ 2 กรณี คือ 1) นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง 2) นายจ้างมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

    การบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงาน และทำงานตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยงานที่ทำจะต้องไม่ใช่งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำหรือนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ หากไม่มีต้องรับโทษ และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี”

    ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของแรงงานและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ ควรปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 

 

เรียบเรียงโดย  ณัฐชยา เหมือนสมหวัง

    ที่มา สำนักบริหารแรงงานต่าด้าว

     ............................................................

    ผู้สนใจสามารถขอรับบทความได้ที่  ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประพันธ์ศักดิ์ พุทธชาติ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์