ผู้ทรงคุณวุฒิยะลา เผย เดินหน้าเร่งสร้างความเข้าใจสภาสันติสุขตำบลแก่หน่วยงานในพื้นที่

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 227

ผู้ทรงคุณวุฒิยะลา เผย เดินหน้าเร่งสร้างความเข้าใจสภาสันติสุขตำบลแก่หน่วยงานในพื้นที่

          ภายหลังจากที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาสันติสุขตำบลเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน โดยปักหมุดชุมชนสันติสุข 282 ตำบล เพื่อสร้างตำบลต้นแบบนำร่อง ตลอดจนชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันนั้น

          นายนิมุ มะกาเจ ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวะดยะลา ในฐานะคณะทำงาน ได้ระบุถึงเรื่องนี้ว่า คณะทำงานเราเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการทำให้ คนในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ส่วน (ได้มากน้อยเพียงใดนั้นเป็นไปตามสภาพพื้นฐานที่เป็นอยู่) คือ

          1.ต้องเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ รู้จากไม่รู้ รู้มากขึ้นจากรู้น้อย และด้านความเข้าใจ เข้าใจจากไม่เข้าใจ เข้าใจมากขึ้นจากเข้าใจน้อย ต้องหมั่นในความรู้และความเข้าใจ ประการที่

          2.ต้องเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะ ทำได้บ้าง ทำได้ถูก ทำได้ดี ทำได้เป็น ทำได้จนชำนาญหรือเชี่ยวชาญ อยู่ที่การฝึกทำจริง ไม่หลอกลวง

          และประการที่ 3.ต้องเปลี่ยนแปลงในด้านเจตคติ ตั้งใจเปลี่ยนแปลงด้วยความจริงใจ ได้นำไปใช้บ่อย ๆ นำไปใช้จนเป็นกิจนิสัย นำไปใช้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งหากคณะของเราเป็นเครื่องมือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ได้นั้นคือ ผลสัมฤทธิ์จะเป็นที่น่าชื่นชม ช่วยกันติดตามว่า กลุ่มเป้าหมายไปตรงตามวัตถุประสงค์โครงการกิจกรรมหรือไม่ได้เพียงใด

          นายนิมุ มะกาเจ ยังกล่าวอีกด้วยว่า สภาสันติสุขตําบลกับภารกิจสำคัญ คือต้อวรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน การบูรณาการแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงาน ประสานแผนการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ประสานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการของส่วนราชการ

          ทั้งนั้ ศอ.บต. ได้ดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนให้มีการสร้างตำบลต้นแบบนำร่อง โดยการบูรณาการหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนพหุวัฒนธรรม ชุมชนไทยพุทธ ชุมชนถดถอยและเปราะบาง และพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กได้มีการขับเคลื่อนในแนวทางเดียวกัน มีกำหนดเป้าหมายพื้นที่ 11 ประเด็น คือ ปลอดเหตุการณ์ ปลอดยาเสพติด ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความสามัคคี มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์พัฒนาการเกษตรผสมผสาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีความพร้อม โรงเรียนมีคุณภาพ พัฒนาจุดเด่นที่สำคัญในตำบล ตำบลมีหนึ่งกีฬาที่โดดเด่น และสังคมและวัฒนธรรมเข้มแข็ง
#ผู้ทรงคุณวุฒิยะลา #เผย เดินหน้าเร่งสร้างความเข้าใจสภาสันติสุขตำบลแก่หน่วยงานในพื้นที่ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา