โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 221

            นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งว่า จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งกองกิจการในพระองค์ 904 แจ้งว่า ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยการดำเนินโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ซึ่งข้อมูลสถิติการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ครบ 10 ล้านต้น ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เพิ่มเป้าหมายการปลูกต้นไม้จาก 10 ล้านต้น เป็น 100 ล้านต้น โดยได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และกำหนดให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ.2565

            จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินตนเอง พื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน และให้ผู้ปลูกต้นไม้ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ