อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 150

            นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

            จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอแจ้งการประกาศ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและอำนวยความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและใช้ประกอบการพิจารณาในการอำนวยความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ