จังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 141

        นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นไปแล้ว จำนวน 18 แห่ง และรับฟังข้อคิดเห็นไปแล้ว และได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เพิ่มเติมอีกจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหัวตะพาน เทศบาลตำบลห้วย เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลนาป่าแซง เทศบาลตำบลพนา และเทศบาลตำบลเสนางคนิคม จำนวนแห่งละ 3 รูปแบบ และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึง จึงได้ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ http://www.ect.go.th/amanatcharoen 

        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และหากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าว ขอให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ หรือยื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2563


#การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ