รายงานพิเศษ : จังหวัดนราธิวาส เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟไหม้ป่า หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เร่งปฏิบัติงานเชิงรุก ขับเคลื่อนตาม 4 มาตรการเชิงพื้นที่ 5 มาตรการ บริหารจัดการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม

26 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 703

จังหวัดนราธิวาส เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟไหม้ป่า หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เร่งปฏิบัติงานเชิงรุก ขับเคลื่อนตาม 4 มาตรการเชิงพื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ ป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม

          จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่า และปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในประเทศ ส่งผลให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง อีกทั้ง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ รวมถึงทัศนวิสัยในการสัญจร ซึ่งจังหวัดนราธิวาสก็มีมาตรการเตรียมรับมือภัยแล้ง ไฟไหม้ป่า และปัญหาหมอกควันอย่างเข้มข้น

          ขณะที่ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟไหม้ป่า หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เร่งปฏิบัติงานเชิงรุก ขับเคลื่อนตาม 4 มาตรการเชิงพื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้สั่งการให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันเชิงรุกในพื้นที่รอบด้าน

          การขับเคลื่อนตาม 4 มาตรการเชิงพื้นที่ ในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ริมทาง ส่วน 5 มาตรการบริหารจัดการ เร่งนำระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นกลไกจัดการไฟป่าและหมอกควัน จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอ เพื่อให้อำนวยการ สั่งการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า และหมอกควันอย่างมีเอกภาพ

          และมุ่งเน้นการลดปริมาณเชื้อเพลิง จัดทำแนวกันไฟและควบคุมการเผา พร้อมส่งเสริมการใช้สารหมักชีวภาพย่อยสลายตอซัง นำวัสดุทางการเกษตรแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ รวมถึงเฝ้าระวังการลักลอบเผาฝนเขตรอยต่อชุมชนกับพื้นที่ป่า และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการแก้ไขปัญหาในรูปแบบประชารัฐ บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ด้วยการกำหนดกติกาห้ามเผา และจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหาไฟปา

          สำหรับจังหวัดนราธิวาสนั้น มีพื้นที่ป่าสงวนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าพรุบาเจาะและป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุผืนสุดท้ายของประเทศไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีเนื้อที่มากที่สุดในบรรดาป่าพรุ แต่ทว่าการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงพิษภัยของการเผาป่า การปลูกป่าในใจคนคงไม่ใช่เพียงแค่คำพูด แต่จะต้องเข้าลึกถึงจิตใจคน ให้มีความรักและหวงแหนป่า ผืนป่าธรรมชาติที่สร้างโดยธรรมชาติ มิได้ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์

    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ผลดา ชูสิงห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส