สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัด “กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ”

26 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 143

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัด “กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานทางด้านการศึกษา

            วันนี้ (26 ก.พ. 63) สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน “กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานทางด้านการศึกษา ตลอดจนเป็นพลังในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

            นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามมติ คณะรัฐมนตรี ซึ่งเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดให้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดำเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนว เพื่อให้เครือข่ายการแนะแนวอาชีพได้รับความรู้ ข้อมูลด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านทิศทางการเติบโตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และแนวโน้มสถานการณ์แรงงาน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลการ  แนะแนวอาชีพรวมทั้งเปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงาน

            สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดอบรมโดยมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท ช ทวี จำกัด มหาชน ทั้งนี้โดยมีครูแนะแนว จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)