พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการ เพชรบูรณ์คูณสุข 2020 และมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน

26 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 70

พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการ เพชรบูรณ์คูณสุข 2020 และมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน


        ที่ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 และมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน โดยมีนายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วม

        นายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำโครงการเพชรบูรณ์ศุกร์ 2020 ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนางาน เพิ่มพูนต่อยอดประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนบรรลุเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ในการบูรณาการและการบริหารการพัฒนาชุมชนพร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ องค์กรข้าราชการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสุขในการปฏิบัติราชการ

        โดยมีกิจกรรมทางโครงการทั้งหมด 7 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่1 ประชุมทีมงานย่อย เพื่อวางแผนและกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมที่ 2 ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบงานตามกิจกรรมยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดดำเนินการในวันนี้ กิจกรรมที่ 3 จิบน้ำชา เสวนากันเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาชุมชนโดยประชุมทีมทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 4 พช. พาแชร์ แลงานพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพกำหนดดำเนินการในระดับโซน จำนวน 1 ครั้ง ในไตรมาส 2 กิจกรรมที่ 5 ติดตามตรวจสอบ นิเทศงานการขับเคลื่อนและการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 3 ครั้งๆละ 2 วัน รวม 6 วัน ดำเนินการในไตรมาส 2 - 4 กิจกรรมที่ 6 มหกรรมองค์กรความรู้งานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่น ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับกิจกรรมยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และค่านิยมองค์กร ดำเนินการในไตรมาส 4 กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบรางวัลผลการขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 1 ครั้งๆละ 2 วัน ดำเนินการไตรมาส 4

        สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ”เพชรบูรณ์คูณสุข 2020” เพื่อสร้างความเข้าใจตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 96 คนข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภูมินทร์ วันดี

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์