จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมเยียนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ อำเภอเมืองมุกดาหาร

25 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 378

          วันนี้ (25 ก.พ. 63) เวลา 15.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ เยี่ยมเยียนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งประกอบด้วย ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ออกพบปะเยี่ยมเยือน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ อำเภอเมืองมุกดาหาร

          นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในอนาคตเราต่างมุ่งหวังอยากเห็นเด็กเก่ง ฉลาดสุขภาพดี มีภูมิต้านทาน ปัจจุบันด้านการลงทุนของโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลค่อนข้างสูง ทำอย่างไรจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโรงเรียนได้ ที่สำคัญกับเรื่องค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงเกินเหตุ สร้างค่านิยมของผู้ปกครองใหม่ ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัยมากขึ้น

          นายสัจวัฒน์ วรโยธา ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ มีนายสังคม วรโยธา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ 001/2558 ตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จำนวน 3 ห้องเรียน ความจุนักเรียน 120 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้รับอนุญาตขยายห้องเรียนเพิ่มจากเติม 3 ห้องเรียน ขยายเป็น 5 ห้องเรียน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ความจุนักเรียน 200 คน และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ 01/2562 ได้รับอนุญาตขยายห้องเรียนเพิ่มจากเดิม 5 ห้องเรียน ขยายเป็น 8 ห้องเรียน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความจุนักเรียน 320 คน

          สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเยี่ยมเยียนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การจัดการบริหารจัดการศึกษา และสู่การดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม เสริมสร้างให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถด้านการ ประกอบอาชีพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดบริการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร

          โดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 293 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน 30 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 230 แห่ง สถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 4 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 7 แห่ง สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 12 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 แห่ง


#จังหวัดมุกดาหาร เ#ยี่ยมเยียนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา #โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชรายุทธ พัฒน์ธรรมรงค์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร