ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563

25 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 204

        วันนี้ (25 ก.พ.63) ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

         ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และกำหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

         ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แนวคิดให้หน่วยภาครัฐของทุกกระทรวงมีการดำเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งจะดำเนินการในหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยเป้าหมายปีงบประมาณ 2563 ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องส่งกำจัดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งถุงพลาสติกหูหิ้วในหน่วยงาน ร้อยละ 30 หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงานร้อยละ 30 และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 100

         ในส่วนของเกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ มีดังนี้ 1.มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารองค์การ 2.มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการนำขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 3.มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะชัดเจน ให้ผู้มาใช้บริการทิ้งขยะลงถังได้ถูกต้อง สะดวก และเก็บรวบรวมส่งกำจัดอย่างถูกต้อง 4.มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ได้กำหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ และมีการบันทึกจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน 5.มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 6.มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น 7.มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 8.มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น 9.มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาให้กับลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ำ เป็นต้น 10.ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการนำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน

         สำหรับเกณฑ์ประเมินรอบ 12 เดือน มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ พิจารณาการดำเนินการเพื่อลดขยะมูลฝอยใน 4 หัวข้อ ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 10 (10 คะแนน) จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 30 (10 คะแนน) 3.จำนวนแก้วน้ำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงร้อยละ 30 (10 คะแนน) 4.จำนวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100 (10 คะแนน)#ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย #จังหวัดตรังประจำปีงบประมาณ 2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง