จ.หนองคาย ปกป้องและเชิดชูสถาบันและออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

25 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 203

จังหวัดหนองคาย จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

            วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านผาตั้ง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย” พร้อมมอบทุนการศึกษา มอบเงินสงเคราะห์ให้กับราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน นอกจากนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ยังได้มอบถุงยังชีพ ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส อีกด้วย

            โดยการจัดงานครั้งนี้ได้หน่วยงานราชการได้จัดกิจกรรมและให้บริการประชาชน เช่น การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับคุณูปการของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ และตระหนักร่วมกันแสดงพลังปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตามภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ งานบริการเกี่ยวกับที่ดิน งานให้คำปรึกษาเรื่องโยธา/ช่าง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้ความรู้และให้บริการเกี่ยวกับกฎหมาย การเกษตร การปศุสัตว์มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้สุนัขและแมว การชลประทาน การให้บริการด้านแรงงาน งานเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคม งานให้ความรู้และรับลงทะเบียนทหารกองเกิน การสาธิตและให้ความรู้การประกอบอาชีพอิสระ อีกทั้งยังได้ให้เกษตรกรและกลุ่มผลิตสินค้าโอทอป นำสินค้ามาจำหน่าย ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

                สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมตามภารกิจงานที่รับผิดชอบไปให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ มีประชาชนจากตำบลผาตั้ง และตำบลใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุมพล สายแวว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย