จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสรุปผลการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563

24 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 204

        วันนี้ (24 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมสรุปผลการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมืองและวัดต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมทำบุญ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการน้อมนำโอวาทปาฏิโมกข์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอันเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นการตระหนักให้ทุกคนได้เข้าใจในความสำคัญของวันมาฆบูชาอย่างแท้จริง “มีการละเว้นการทำความชั่ว มุ่งทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว” 

        โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อทบทวนการจัดงาน ร่วมติชม และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ ก่อนจะนำมารวบรวมเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดการต่อยอด เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานการจัดงานอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งในส่วนของการดำเนินงานของฝ่ายสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ#จังหวัดนครศรีธรรมราช #ร่วมสรุปผลการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ สุภาแดง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช