จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนชาติพันธุ์ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่น

24 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 91

จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนชาติพันธุ์ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่น


        นางสาววิจิตรา ดวงใจไพรวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านขุนแปะ เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านขุนแปะ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีฐานะยากจนเข้ามาศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 287 คน เป็นโรงเรียนชนเผ่าปกาเกอะญอ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอจอมทอง 52 กิโลเมตร และตั้งอยู่บนภูเขาสูง จึงต้องมีการพัฒนานักเรียนชาติพันธุ์ให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่น ด้วยการการส่งเสริมอาชีพร่วมกับพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ วิทยาลัยการอาชีพและวิทยากรจากศูนย์โครงการหลวง เข้ามาส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กนักเรียนในรูปแบบของชุมนุม เช่น ชุมนุมอาชีพทอผ้า ทั้งทอผ้าประดิษฐ์และทอผ้าปัก ชุมนุมตัดผมชาย ชุมนุมช่างไฟฟ้า และชุมนุมคหกรรม หลังจากที่ครูได้ลงชุมนุม จะพบว่าเด็กๆ เห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้น เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือหลังจากจบการศึกษาสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้ รวมถึงไปสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้โดยการนำผลผลิตของนักเรียน อาทิ ผ้าทอมือ กระเป๋า และพวงกุญแจประดิษฐ์ต่างๆ ไปจำหน่ายที่โครงการหลวงขุนแปะและทุ่งดอกไฮเดรนเยียที่อยู่ในพื้นที่ 

        นอกจากนี้ โครงการหลวง ยังได้ส่งเสริมการปลูกผัก การทำเกษตรกรรม ให้เป็นต้นแบบของการพึ่งพาตัวเอง โดยได้นำเงินอุดหนุนกองทุนโครงการอาหารกลางวัน ที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ มาพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้นักเรียนร่วมกันเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักกางมุ้ง เลี้ยงปลาในบ่อ ปลูกพืชผักสมุนไพร และเลี้ยงหมูหลุม นำผลิตผลมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนรับประทานทุกวัน และหากมีผลผลิตเหลือ ก็จะนำไปขายเพื่อนำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนเข้ารวมกับกองทุนของรัฐ เพื่อทำให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันเหมือนกันได้ทั้งโรงเรียนข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่