พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย

24 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 131

พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย


        ด้วยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ดังนี้

        ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย

        ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเอสโตเนีย จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

             (พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัลยา คงยั่งยืน / สวท. กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา :