ชมรมไตลื้ออำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไตลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้ออำเภอปัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

23 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 251

ชมรมไตลื้ออำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไตลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้ออำเภอปัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

            เย็นวานนี้ (22 ก.พ. 63) เวลา 17.00 น. ที่สนามโรงเรียน ชุมชนศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ร้อยเอกอดุลย์ อนุภาพบรรเจิด ประธานชมรมชาวไตลื้อ อำเภอปัว ร่วมกับประชาชนชาวไทลื้อจาก 5 ตำบลในพื้นที่อำเภอปัว ได้นำขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้ออำเภอปัว จัดริ้วขบวนแห่ การจัดงานประเพณีของชาวไตลื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสืบสานตำนานไทลื้อ จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มชาติพันธุ์ ไตลื้อ ที่มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น รองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

            โดยภายในงานได้จัดให้มีขบวนแห่ การแสดงของชนเผ่าชาวไตลื้อ การฟ้อนรำของชาวไทลื้อ ขบวนยาวเกือบ 2 กิโลเมตร ซึ่งชมรมชาวไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีของท้องถิ่นของชาวไทลื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ในกลุ่มล้านนาตะวันออก เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมชุมชนที่มีชาติพันธุ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างจิตสานึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนเกิดการสืบทอด หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่ออย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ ก่อให้เกิดการพัฒนารายได้ เนื่องจากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์แห่งใหม่ โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดงาน 

            ทั้งนี้ ชมรมไตลื้ออำเภอปัว ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการชาติพันธุ์ไตลื้อในพื้นที่ 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลศิลาเพชร ตำบลศิลาแลง ตำบลวรนคร ตำบลปัว และตำบลเจดีย์ชัย รวมทั้งหมด 5 ตำบล มี 25 หมู่บ้าน ได้ร่วมกัน จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ให้คู่กับอำเภอปัวอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อให้ความเป็นชาติพันธุ์ไตลื้อในแต่ละตำบล แต่ละอำเภอให้เหนียวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่วิถีชีวิตไตลื้อของแต่ละตำบล เช่น การฟ้อนล่องน่าน ของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตไตลื้อตามซุ้มหมู่บ้าน และซุ้มตำบล ของกลุ่มชาติพันธ์ไตลื้อ โดยเฉพาะอาหารหลัก และวิถีชีวิตของชาวไตลื้อ ได้นำออกมาจำหน่ายภายในงาน นอกจากนี้จัดให้มีขันโตก สำหรับข้าว นำออกมาให้ผู้ร่วมงานได้รับประทาน ชมการแสดงบนเวที โดยมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ได้มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก #ชมรมไตลื้ออำเภอปัว #จังหวัดน่าน#งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไตลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้ออำเภอปัว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน