วัดสำราญนิเวศ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

22 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 288

          พระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง แจ้งว่า ด้วยคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี

          ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในช่วงปิดเทอม เพื่อจะได้นำหลักธรรมนั้นมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นการปลูกฝัง และส่งเสริมศีลธรรมแก่เยาวชนในชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และในช่วงค่ำจะมีพิธีบวชชี-พราหมณ์ ฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมตลอดคืน

          ในการนี้ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ขอเชิญชวนเยาวชน และผู้ปกครองที่สนใจต้องการนำบุตรหลานเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท ตลอดถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบในโครงการบวชภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ สมโภชพระ ฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม ตลอดคืนวันที่ 2 เมษายน 2563#วัดสำราญนิเวศ #จังหวัดอำนาจเจริญ #โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ