จังหวัดฉะเชิงเทรา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดโครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชน ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

21 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 385

จังหวัดฉะเชิงเทรา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดโครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชน ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

          วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) ที่วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชน ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และมอบโล่รางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชยและเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเยาวชน และประกาศเกียรติคุณของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในสมัยรัชกาลที่ 9 เป็นรางวัลชมเชยแก่นักเรียนที่เข้าประกวดทั้ง 19 แห่ง ซึ่งจัดขึ้นโดยพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธ) ร่วมกับเทศบาลตำบลสนามชัยเขต และบริษัทพนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้าง จัดขึ้น โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียนและผู้บริหารท้องถิ่น จากจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธ) เปิดเผว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ให้แก่นักเรียนและเยาวชนที่ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา รวมทั้งประกาศเกียรติคุณของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในสมัยรัชกาลที่ 9 เป็นรางวัลชมเชยแก่นักเรียนที่เข้าประกวดทั้ง 19 แห่งด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ร่วมใจกัน ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน "บวร" เพื่อให้กิจกรรมอันเกี่ยวกับศาสนาพุทธเกิดขึ้น เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สืบสาน ต่อยอด และขยายผลการเผยแผ่ศาสนาพุทธ ให้ควบคู่กันไปกับการเรียนรู้ในแวดวงการศึกษาให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติและบ้านเมือง ต่อไป#จังหวัดฉะเชิงเทรา #อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน #โครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชน #สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พันธ์พงษ์ สวัสดิถาวร

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา