สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจําปี 2563

21 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 146

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจําปี 2563

          วันนี้ (21กุมภาพันธ์ 2563) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องบูกิตตา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์ สปา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

          นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจโดยตรงในการนํามิติทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น "ต้นน้ำ" สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทาง สังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้

          สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่าง สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปในแต่ละจังหวัดได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ด้วยศาสตร์ 4 DNA

          อีกทั้ง ยังสามารถนําเอาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาใช้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวคิดด้านการออกแบบที่พัฒนาต่อยอดมาจากทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผ่านการ Workshop ร่วมกับนักออกแบบ โดยการนําแนวคิดการค้นหาอัตลักษณ์ และเรื่องราวด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอําเภอที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในพื้นที่ นําเอาจุดเด่นของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นต้นทุนในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต #อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณรงค์ศักดิ์ แสงสีดำ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต