นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประดิษฐ์ งานศิลปหัตถกรรมในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

20 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 254

            ที่วัดบ้านหนองคู ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ อาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับชาวชุมชนบ้านหนองคูจัดกิจกรรมประดิษฐ์ใยแมงมุม พานบายศรีสู่ขวัญ ขันหมากเบ็ง และกิจกรรมสอนจับผ้า เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านศิลปหัตถกรรม และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับชุมชน ภายใต้โครงการประดิษฐ์งานศิลปหัตถกรรมในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

            อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ อาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีพันธกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริหารวิชาการแก่สังคมและชุมชน รวมทั้งดําเนินงาน ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือและเป็นแบบอย่าง ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เป็นรายวิชาที่ให้นิสิตได้ลงพื้นที่ และนําเอาความรู้ในสาขาการจัดการวัฒนธรรมมาบริการสังคมและชุมชน โดยนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตําบลนาสีนวล อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปหัตถกรรมและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านศิลปหัตกรรมให้กับชาวบ้าน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและชุมชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการที่จัดขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือ และเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนรุ่นต่อไปได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรเดช หนึ่งชนะ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.มหาสารคาม