จ.ภูเก็ต หารือกรอบทิศทางและแนวทางการดำเนินการ โครงการ "Phuket Smart City" ในส่วนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

19 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 881

จังหวัดภูเก็ต หารือกรอบทิศทางและแนวทางการดำเนินการ โครงการ "Phuket Smart City" ในส่วนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

          นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมหารือกรอบทิศทางและแนวทางการดำเนิน โครงการ "Phuket Smart City" ว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องควบคู่กับจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อน Smart City ดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน Smart City 7 ด้าน ในทางปกิบัติโครงการลักษณะนี้ เป็นโครงการต้นแบบสำหรับประเทศไทย ต้องใช้เทคโนโลยีในระดับสูง และใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก จังหวัดภูเก็ต มีข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน ทำให้การขับเคลื่อนยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งบุคลากรในการบริหารข้อมูล รูปแบบการนำข้อมูลไปใช้ ควรจะมีรูปแบบใด การออกแบบฐานข้อมูลควรมีลักษณะใด และใช้ทรัพยากรเช่นไรในการบริหารจัดการ ปัญหาที่ส่งผลกระทบในการดำเนินโครงการมากที่สุด คือ ปัญหาด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างยังมีข้อจำกัด เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตลอดเวลา แต่การจัดซื้อจัดจ้างยังคงเป็นรูปแบบเดิม การใช้ e-Bidding ทำให้เทคโนโลยีที่จัดหาได้ยังไม่ครอบคลุมความต้องการ เนื่องจากปัญหาในเรื่องของราคา

          การขับเคลื่อน Smart City เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างจริงจัง การสร้างเมืองให้เป็น Smart City ไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่เร่งดำเนินการ ประเทศเพื่อนบ้านอาจฉกฉวยโอกาสส่วนนี้ไป จังหวัดภูเก็ต มีจุดเด่น คือ ภูมิประเทศเป็นเกาะ หากเทียบกับเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต สามารถดำเนินการได้ง่าย แต่มีความซับซ้อนมากกว่า

          จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ได้ยื่นข้อเสนอ "โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต" เพื่อขอรับการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานเมืองอัจฉริยะแห่งประเทศไทย โดยมีกรอบการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ "Phuket Smart City" ของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยโครงการที่จะขับเคลื่อน ในปี 2564 จำนวน 22 โครงการ และขับเคลื่อนในปี 2565-2566 จำนวน 17 โครงการ รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ ประกอบด้วย

          1.ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment ) จำนวน 4 โครงการ

          2.ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy ) จำนวน 5 โครงการ

          3.ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy ) จำนวน 3 โครงการ

          4.ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Government ) จำนวน 8 โครงการ

          5.ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living ) จำนวน 9 โครงการ

          6.ด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility ) จำนวน 4 โครงการ

          และ 7.ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People ) จำนวน 6 โครงการ

          ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการ "Phuket Smart City"  มีความชัดเจน จังหวัดภูเก็ต จึงให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้ตอนบนได้นำเสนอแผนปฏิบัติการ "Phuket Smart City" ที่ได้มีการทบทวนปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษาของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมกับบริษัท Huawai ทำการศึกษาเพื่อที่จะได้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ต่อไป


#จังหวัดภูเก็ต #หารือกรอบทิศทางและแนวทางการดำเนินการ โครงการ Phuket Smart City #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณรงค์ศักดิ์ แสงสีดำ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต