จังหวัดขอนแก่น จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

19 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 286

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

            วันนี้ (19 ก.พ. 63) ที่ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 

            จังหวัดขอนแก่น มีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชนทุกภาคส่วน จนทำให้การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นบรรลุผลตามเป้าหมาย ส่งผลให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นปี 2561 และ 2562 และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างความภาคภูมิใจ 

            โดยมีผู้สนับสนุน ได้แก่ คณะสงฆ์ หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาและบุคคลด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1) ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 2) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) 3) ผู้ส่งเสริมศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้าน ผู้ประพันธ์เพลง 4) ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 5) การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย 6) ด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ และกิจกรรมสนับสนุนงานวัฒนธรรมอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 273 รูป/คน

            นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค ได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่ จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน#จังหวัดขอนแก่น #พิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรชิต กมลรัตน์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น