สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

19 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 477

            ที่ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

            นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค ได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

            จังหวัดขอนแก่น มีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชนทุกภาคส่วน จนทำให้การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นบรรลุผลตามเป้าหมาย ส่งผลให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นปี 2561 และ 2562 และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างความภาคภูมิใจ

            โดยมีผู้สนับสนุนได้แก่ คณะสงฆ์ หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาและบุคคลด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1) ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 2) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) 3) ผู้ส่งเสริมศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้าน ผู้ประพันธ์เพลง 4) ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 5) การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย 6) ด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ และกิจกรรมสนับสนุนงานวัฒนธรรมอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 273 รูป/คน#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น #พิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น