สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 และกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563

19 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 577

          วันนี้ (19 ก.พ. 63) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภททีม 5 คน และกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดสาริการาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมคำสอนเหล่านั้น ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการสร้างความสงบสุขของคนในชาติ และความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา

          โดยผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จัดแบ่งเป็นทีมทีมละ 5 คน จำนวน 2 ระดับการศึกษา รวม 39 ทีม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน จำนวน 20 ทีม ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน จำนวน 4 ทีม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 12 ทีม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช.) ทีมชายล้วน จำนวน 3 ทีม และการประกวดบรรยายธรรมแบ่งการประกวดเป็นช่วงชั้น 4 ช่วงชั้น มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 86 คน แบ่งเป็น ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน และทั้ง 2 โครงการ ผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดตรังเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไป

          นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวอีกว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้มีการสวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และเพื่อพัฒนาให้การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้เป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้อง

          ตลอดจนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น มีความประพฤติดี มีความอดทน มีความรักสามัคคี มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเป็นคนดีของสังคม ต่อไป


#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง #สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 #กิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง