จังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อน "กระบี่ เมืองศิลปะ" มุ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนางานศิลปะในระดับชาติ และนานาชาติ ประชาชนร่วมพัฒนาศิลปะ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

18 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 106

จังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อน "กระบี่ เมืองศิลปะ" มุ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนางานศิลปะในระดับชาติ และนานาชาติ ประชาชนร่วมพัฒนาศิลปะ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

          พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกระบี่เมืองศิลปะ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกระบี่เมืองศิลปะ ซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เป็นกรรมการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          สืบเนื่องจากจังหวัดกระบี่ ได้รับการคัดเลือกจากการะทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้ เป็น 1 ใน 3 ของเมืองศิลปะในประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปกรรมร่วมสมัยในพื้นที่ภาคใต้ และก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ ตามหลักเกณฑ์ขององค์กรยูเนสโกในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์ และรายได้เข้าสู่ประเทศจากการท่องเที่ยวและรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งศิลปะเป็นผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ตามปาระสบการณ์ รสนิยม และทักษะของบุคคลแต่ละคน มีทั้งงานวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ซึ่งรวมเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา

          ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

          ขณะที่ จังหวัดกระบี่ มีนโยบาย พ.ศ.2561-2565 กำหนดเป้าหมายการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยในยุทธศาสตร์กระบี่เมืองศิลปะ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานศิลปะในระดับชาติ และนานาชาติ ที่สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซี่งการดำเนินงานกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

          1.ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

          2.ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และพื้นที่การจัดแสดงด้านศิลปะ

          3.ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

          และ 4.ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายศิลปะในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ

          โดยที่ประชุมได้นำจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อร่วมกัน เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชนจังหวัดกระบี่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ ตระหนักในคุณค่า สนใจและเสพงานศิลปะแต่ละสาขา ศิลปิน ภูมิปัญญา ผู้ประกอบการของจังหวัดกระบี่สามารถใช้ประโยชน์จากงานศิลปะ ร่วมกันพัฒนาศิลปะสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ซึ่งจะทำให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานศิลปะในระดับภูมิภาค ระดับชาติ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมด้วยทุนทางศิลปะ


#จังหวัดกระบี่ #กระบี่ เมืองศิลปะ #ศูนย์กลางการพัฒนางานศิลปะในระดับชาติ และนานาชาติ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำนาจ ศิลป์สุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่