ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

18 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 623

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" 

            วานนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช " พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ พระนารายณ์ ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 นี้ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ภายใต้โครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ เพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และนับเป็นครั้งแรกที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดนิทรรศการทัศนศิลป์สร้างสรรค์และนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติระดับนานาชาติทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การบรรเลงและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์วิถีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค การบรรเลงและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์สร้างสรรค์ จากหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่งทั่วประเทศ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา พร้อมด้วยสถาบันการศึกษาอีก 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยนิทรรศการทัศนศิลป์สร้างสรรค์และนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติระดับนานาชาติเปิดให้รับชมฟรี ไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน สอดคล้องและตอบสนองตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ท้องถิ่นและการกระจายรายได้ในประเทศอีกด้วย


#งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย #วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพ แจ้งพลาย

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี