สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ทางอินเทอร์เน็ต

13 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 444

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563

            สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. โดยมีกำหนดการ ดังนี้  

-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563 

-ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2563 

-อัปโหลดรูปถ่าย วันที่ 17 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2563 -ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 17 มีนาคม 2563 

-ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 28 มิถุนายน 2563 (ทุกศูนย์สอบ) 

-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. วันที่ 10 กันยายน 2563 

-พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. วันที่ 17 กันยายน 2563 

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี