สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM japan ครั้งที่ 2

12 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 351

          นางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ จัดหางานจังหวัตกระบี่ เปิดเผยว่า ด้วยองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกงานเทคนิคคนไทย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ปี 2563 ครั้งที่ 2 คุณสมบัติผู้สมัครเป็นเพศชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร (เพศชาย) น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าตัวยการรับราชการทหารแล้ว (เพศชาย) ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่เคยมีประวัติ หรือความประพฤติเสียหาย ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่า "Technical Intern" มาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรม ก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นอันมีสาเหตุ เนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งการไปทำานด้วยตัวเอง ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงาน หรือเข้าเมือง หรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ สายตาปกติ และตาไม่บอดสี

          โดยมีหลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัครสอบคัดเลือก รูปถ่ายหนาตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการพันภาระการรับราชการทหาร (เพศชาย) ใบรับรองแพทย์งระบุว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ (สายตาไม่สั้น สายตาไม่ยาว สายตาไม่เอียง และตาไม่บอดสี)

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนองได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรีดินแดง กรุงเทพฯ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด รับสมัครระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0-7562-1278 หรือ 0-7562-1112

#สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ #รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย #ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM japan ครั้งที่ 2  #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา บัวทอง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.กระบี่