จังหวัดตราด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนจังหวัดตราด

30 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 307

            (30 ม.ค. 63) พันจ่าเอก มานะ ทองสิมา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลบังคับให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จำนวน 5 คน ในระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด คุณสมบัติ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดตราดหรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดตราด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร และมีความเป็นกลางทางการเมือง ลักษณะต้องห้าม ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะสิ้นสุดแล้ว หรือไม่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ เคยต้องคำพิพากษา และเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ที่จะต้องสมัครเข้ารับการสรรหา ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนด ด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมเอกสารหลักฐานใบสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา ใบรับรองแพทย์ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-8004 


#คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด