คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด สรุปผลและพิจารณาแผนดำเนินงาน

28 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 89

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด สรุปผลและพิจารณาแผนดำเนินงาน


        นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลโครงการต่างๆ แก่ที่ประชุม เช่น โครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการตามแผนปฏิบัติด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ 

        ส่วนเรื่องพิจารณาคือ โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน รวม 190 โครงการ ที่เบิกจ่ายไปแล้วประมาณร้อยละ 7.6 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 32 

        นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมชี้แจง เรื่องการป้องกันเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดทุกแห่งให้ตั้งคณะทำงานฯ เป็นการเฉพาะทั้งระดับอำเภอและตำบลบูรณาการการทำงานร่วมกันเฝ้าระวังการเผา พร้อมรายงานเหตุการณ์เผาในพื้นที่เกษตรโดยใช้เครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิงค้าการเกษตร (ศพก.) ภายใต้การกำกับของนายอำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สืบศักดิ์ นาครัตน์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.นครสวรรค์