การประชุมความร่วมมือสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ไทย ลาว(บึงกาฬ ปากซัน)

25 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 347

            วันที่ (25 ม.ค. 63) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 พ.ต.อ.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ รอง ผบก.สกลนคร ปฏิบัติราช ภ.จว.บึงกาฬ นายคมกฤต บุญทอง ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ นายภิญโญ โฆสิต ผอ.ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 พ.อ.เรวัฒ ธรรมจิรเดช รอง ผบ.กองบังคับการควบคุมที่ 2 และ พ.ท.ศรณณัฐ นวลมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกันประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว (จังหวัดบึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซ) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 และพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาว – ไทย ของ สปป.ลาว 


            โดยการนำของพันโทเพ็ดสะไหม โฮมซะสิด รองห้องการป้องกันชาติ -ป้องกันความสงบ แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว. พันโทพัดทะนา วงคำสี รองห้องตำรวจ แขวงบอลิคำไซ พันโทบุนล้ำ สะเหน่หา หัวหน้าแผนกทหารชายแดน แขวงบอลิคำไซ และคณะ ณ ห้องประชุม บก.ร้อย.ตชด.244 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ พ.อ.เรวัฒ ธรรมจิรเดช รอง ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) และผู้แทนชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว, ลาว – ไทย (จังหวัดบึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซ) กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างชุดประสานงานและคณะทำงาน ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ได้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถติดต่อประสานการปฏิบัติหรือให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้โดยตรง ให้ชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน จังหวัด กับ แขวง ได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือให้ชัดเจน หรือหากมีข่าวสารสำคัญเร่งด่วนก็ให้สามารถ แจ้งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้โดยตรง เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 


            อย่างไรก็ดี การร่วมประชุมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว, ลาว – ไทย จะเป็นการต่อยอดและขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งเป็นกลไกร่วม ทั้ง 2 ประเทศ จังหวัด กับ แขวง, อำเภอ กับ เมือง และจะทำให้บริเวณชายแดนส่วนใหญ่มีความสงบเรียบร้อย เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนทั้งจังหวัดบึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซ จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาสัมพันธ์ มิตรภาพและเสรีภาพระหว่างกัน และผมมีความเชื่อมั่นว่าในอนาคต เมื่อเรามีความสัมพันธ์กัน แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ชุดประสานงานนี้ก็จะสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ไทย - ลาว, ลาว – ไทย ได้และสร้างความมั่งคงตามแนวชายแดนได้เป็นอย่างดี อย่างยั่งยืน ตลอดไป
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์   #NNT  #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิพัฒน์ อัฒพุธ

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.บึงกาฬ