ต้านคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลบ้านแหลม "ต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม"

24 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 467

        รัฐบาลมีจุดยืนชัดเจนเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในวงราชการ ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระบุ หน่วยงานที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนท้องถิ่น อบต.และเทศบาลตำบล ซึ่งมี 5,336 หน่วยงานที่เข้าประเมิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 64.39 คะแนน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ การแก้ปัญหายังเป็นเรื่องที่ท้าทาย

        เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารจัดการในเทศบาล ได้รับการประเมิน ITA สูงถึง 95.45 คะแนน เป็น 1 ใน 34 หน่วยงานที่ได้รับการประเมินที่มีคะแนนสูงสุดจากทั่วประเทศ

        เทศบาลตำบลบ้านแหลม ใช้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะนำไปสู่ระบบราชการที่มีความสุจริตโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล เที่ยงธรรม และมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการปฏิบัติงานที่ยึดหลักความเสมอภาค  นอกจากนี้การดูแลข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในเทศบาลอย่างใกล้ชิด ก็เป็นหลักสำคัญ

        รางวัล ITA ที่ได้รับสะท้อนให้เห็นความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการทำงานร่วมของเทศบาลตำบลบ้านแหลมกับชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน สร้างภูมิใจให้กับชุมชน นี่คือต้นแบบที่ดีของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว