สภาการศึกษา ผลักดันปฏิรูปการเรียนรู้ดิจิทัล เตรียมหนุนเรียนสะสมหน่วยกิต

26 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 342

        นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ.กล่าวว่า ทิศทางการปฏิรูปการเรียนของสกศ.จะให้ความสนใจกับการจัดการเรียนการสอนในระบบเครดิตแบงก์ และการเทียบโอนผลการเรียนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องให้จบแต่ละช่วงชั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเหมือนปัจจุบัน แต่สามารถเรียนแบบเก็บสะสมหน่วยกิตได้ไม่กำหนดระยะเวลา แต่ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตรกำหนด ขณะเดียวกันสถานศึกษาต้องปรับตัว นอกจากทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนแล้ว จะต้องทำหน้าที่กึ่งเป็นหน่วยงานวัดผล และรับรอง ที่จะมีการวัดสมรรถนะ วัดทักษะ และวัดความรู้ อีกด้วย

         ทั้งนี้ จะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องการจัดเก็บหน่วยกิต ระยะเวลาการเรียน เพราะปัจจุบันมีข้อจำกัดว่าต้องสำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นภายในระยะเวลากี่ปี ต้องยอมรับวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพราะการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญ เป็น 1 ใน 7 แผนหลักของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกศ.ต้องจัดทำแผนงาน 

         สำหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ถ้าจัดระบบการเรียนการสอนให้เด็กได้ตั้งใจเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม จะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสก้าวไปสู่การจัดการเรียนการสอนระบบเครดิตแบงก์และเทียบโอนผลการเรียนในอนาคตต่อไป                                                                                        

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว