สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

16 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 419

        คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา กำหนดจัดงานออกเป็นสองส่วน ที่ส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาค คณะกรรมการจัดงานวันครู เป็นผู้กำหนดจัดงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 พร้อมด้วยสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ร่วมกันจัดขึ้น มีสมาชิกคุรุสภาสังกัดจังหวัดเลยเข้าร่วมงานประมาณ 800 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและพัฒนาวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม 

        กิจกรรมสำคัญในการจัดงานวันครูปีนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม สวดฉันท์ พิธีการทางศาสนา พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัลระดับต่างๆ และกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรี สร้างความสามัคคี ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่ เป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมดังคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 ว่า "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวหน้า สร้างสรรค์คุณภาพเด้กไทย"

โอกาสนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต๑ ได้มอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสในประจำการและนอกประจำการ มอบโล่รางวัล มอบประกาศนียบัตร คุณบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กล่าวปราศรัยและกล่าวให้โอวาท 


#งานวันครู#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัทรวุฒิ บุญลือ

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย