สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งรัดประเมินไลเซนส์ให้ช่างไฟฟ้าเมืองพะเยา

22 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 339

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งรัดประเมินไลเซนส์ให้ช่างไฟฟ้าเมืองพะเยา


นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า สำนักงานได้เร่งรัดดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร อันสืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด ต้องได้รับ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” จึงจะทำงานได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ปัจจุบันได้ประกาศแล้ว 1 สาขาคือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และอยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนประกาศเพิ่มเติมในปี 2563 นี้อีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างเชื่อม 

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงาน (ใช้ผลการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) (ร้อยละ 50) ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา และการฝึกอบรม (ร้อยละ 25) และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน (ร้อยละ 25)

ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 จึงจะผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งมีอายุ 5 ปี ดังนั้น ช่างไฟฟ้าที่สามารถผ่านการประเมินฯ จะสามารถประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา