กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ดึงรถโดยสารไม่ประจำทางของหน่วยงานต่างๆ และรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันดีเซล ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้น้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 หลังพบเป็นสาเหตุหลักปล่อยฝุ่นละออง PM2.5 กว่าร้อยละ 9

19 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 802

        นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้จัดโครงการลดฝุ่น PM2.5 จากรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถ ลดฝุ่น..คุณทำได้" ครั้งแรกขึ้นพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 68 หน่วยงาน ที่ใช้รถโดยสารไม่ประจำทางเครื่องยนต์ดีเซลในการรับส่งพนักงานและใช้ภายในองค์กร หลังสำรวจพบมีสัดส่วนการระบาย PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากกว่าร้อยละ 9.1 ของสัดส่วนการระบาย PM2.5 ทั้งหมด เพื่อชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยพบรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นหนึ่งในปัญหาก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก จึงอยากหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญและมีความรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานโดยมีค่ามลพิษไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด 

        ทั้งนี้ จากสถิติรถยนต์จดทะเบียรสะสมปี 2561 พบรถโดยสารไม่ประจำทางที่ใช้น้ำมันดีเซลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19,838 คัน หรือร้อยละ 32 ของจำนวนรถโดยสารไม่ประจำทางที่ใช้น้ำมันดีเซลทั่วประเทศ ที่เป็นตัวการหนึ่งก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องเร่งผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้น้ำมันดีเซล มาตรฐานยูโร 5 หรือการหันมาใช้ระบบก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) แทน ในเบื้องต้นรถโดยสารไม่ประจำทางมีการปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 แล้วประมาณร้อยละ 6.8 ซึ่งต้องหารือกับผู้ประกอบการน้ำมันติดตั้งหัวจ่ายก๊าซ NGV เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

        ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กล่าวย้ำว่า จะส่งเสริมให้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสัปดาห์ละวัน เช่น กรณีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ คพ. ลดการนำรถส่วนบุคคลมาใช้ทำงานสัปดาห์ละ 1 วัน โดยใช้ทุกวันพุธ ถือเป็นการนำร่องเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลช่วงวิกฤติ PM2.5 โดยเฉพาะ รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล แล้วหันมาใช้การเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า หรือทางเดียวกันไปด้วยกัน Carpool ภาพรวมจากดำเนินมาตรการด้านต่างๆที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีนี้เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนดีขึ้นมาก


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย