มท.2 ลงพื้นที่ จ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 86

          วันนี้ (14 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน องค์กร มูลนิธิต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

          นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวมอบนโยบาย โดยให้จังหวัดกำหนดให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังในทุกระดับ โดยใช้กลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 (ศปถ.จังหวัด (ศปก.อำเภอ ศปก.อปท.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

          โดยเน้นย้ำให้มีการดำเนินการในด้านการขับเคลื่อนโครงการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่" ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผลักดันให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ให้สอดคล้องการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ ดำเนินมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อย่างเข้มข้น จริงจังตลอดทั้งปี พร้อมทั้งใช้กลไกชุมชน ท้องถิ่น หนุนเสริมการทำงานของภาครัฐ เน้นลดความเสี่ยงในกลุ่มเมาแล้วขับ ผู้ขับรถเร็วกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้เพิ่มขึ้น (3 ลด 1 เพิ่ม) ในกรณีที่มีอุบัติเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุที่ประชาชนให้ความสนใจ ให้ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบถนนทุกเส้นทาง ให้ความสำคัญกับการออกแบบ และแก้ปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในถนนที่รับผิดชอบให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยทางถนนที่หลากหลายรูปแบบ ผ่านทุกช่องทาง อย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง รวมทั้งขอให้ติดป้ายรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน หรือบริเวณที่เห็นชัดเจนให้ครอบคลุมทุกตำบล

          ด้าน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิต การวิเคราะห์จุดเสียง สถิติการใช้รถใช้ถนน การบังคับใช้มาตรการกฎหมาย เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัย ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

          สถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ต้นปีถึง ณ ปัจจุบัน พบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด ร้อยละ 74 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 35 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 21 และเมาสุรา ร้อยละ 13 พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความบาดเจ็บและตาย พบว่าไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 29 รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด ร้อยละ 27 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 50 รองลงมา คือ ถนนองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ร้อยละ 16 ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-49 ปี ร้อยละ 52 และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28

          สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยนำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมแนวทางกำหนดสถานที่ตั้งจุดตรวจร่วมจุดสกัดกั้นชุมชนหมู่บ้าน ตลอดจนแนวทางการดูแลความปลอดภัยทุกเส้นทางของจังหวัดสงขลา ทั้งในถนนสายหลัก ถนนหลวง ชนบท และถนนสายรอง ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่


#มท.2 #จังหวัดสงขลา #ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ #มอบนโยบายในการขับเคลื่อนฯ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา